Kancelaria Staśkiewicz & Janczarek

Odmowa przystapienia przez powierzającego zdanie do odbioru wykonanych prac budowlanych

Nader istotną sprawą dla procesu budowlanego jest kwestia dokonania odbioru wykonanych prac, który to odbiór stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia wykonawcy i jednocześnie stanowi początek biegu terminu rękojmi za wady.

Niestety nie rzadko zdarza się, że inwestor (rozumiany tutaj jako ,,powierzający wykonanie zadania”) bez zasadnego powodu odmawia przystąpienia do odbioru wykonanych przez Wykonawcę prac budowlanych (choć jest to jego obowiązek), a tym samym przesuwa termin wypłaty wynagrodzenia, ale też okres rozpoczęcia biegu terminu rękojmi.

Co więc wykonawca może w takim przypadku zrobić, jak się chronić i jak zapobiec odraczaniu terminu wypłaty należnego mu wynagrodzenia?

Odmowa odbioru prac budowlanych przez inwestora: Skutki i możliwości obrony wykonawcy

Problem co prawda jest złożony, jednak ogólnie rzecz biorąc w takim przypadku inwestor, który bezzasadnie odmawia przystąpienia do odbioru prac, popada w zwłokę wobec wykonawcy.

Wykonawcy, pomimo jednak zaniechań Inwestora w tym zakresie, przysługuje roszczenie o wypłatę wynagrodzenia, które staje się wymagalne z chwilą, gdy odbiór powinien nastąpić, gdyby inwestor zgodnie ze swoim obowiązkiem do odbioru przystąpił.

Na inwestora (powierzającego) nałożony jest bowiem m.in. obowiązek przystąpienia do odbioru (nawet gdy kwestionuje jakość wykonanych prac) oraz obowiązek wypłaty wynagrodzenia podmiotowi, który na podstawie umowy prace na jego rzecz wykonał.

Przy nielojalnym działaniu inwestora, polegającym na bezzasadnej odmowie przystąpienia do odbioru powierzonych uprzednio wykonawcy prac, wykonawca jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru wykonanych prac, który następnie będzie stanowił podstawę wystawienia Faktury VAT.

Kancelaria prawna i adwokacka Staśkiewicz i Janczarek Bydgoszcz Warszawa

Pamiętać jednak należy, iż jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 lutego 2007 roku (II CNP 70/06), oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie, gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, tj. czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę nieistotną, należy uznać, że jego oddanie powoduje, w myśl art. 642 § 1 KC, wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia przez inwestora (powierzającego) na rzecz wykonawcy może być jednak nie tylko protokół odbioru sporządzony w formie pisemnej.

Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, iż będziemy mieli do czynienia z tak zwanym ,,faktycznym odbiorem”, który nie wymaga dla swej ważności formy pisemnej (w tym duchu wypowiedział się choćby Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 14.09.2005 r. – I ACa 222/05).

Kancelaria prawna i adwokacka Staśkiewicz i Janczarek Bydgoszcz Warszawa

Z takim wspomnianym ,,odbiorem faktycznym” mamy przykładowo do czynienia gdy, obiekt zostaje wydany (przekazany) na rzecz podmiotu trzeciego, czy też zgłoszony do użytku, co w praktyce oznacza, że inwestor, czy też ,,powierzający zadanie” w pełni zaakceptował wykonane przez wykonawcę roboty i nie zgłasza wad istnych co do ich wykonania.

Przy analizie poruszonej powyżej kwestii, nie możemy jednak zapominać, że każdy przypadek jest inny i powianiem być rozpatrywany indywidualnie.

Przyczyny bowiem odmowy przystąpienia przez inwestora (powierzającego) do odbioru wykonanych prac, mogą być różne i nie zawsze ich podstawą będzie zamiar wstrzymania, odroczenia terminu wypłaty wynagrodzenia, czy też rozpoczęcia biegu terminu rękojmi za wady.

Kancelaria prawna i adwokacka Staśkiewicz i Janczarek Bydgoszcz Warszawa

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach związanych z procesem lub prawem budowlanymskontaktuj się z nami.

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania:

e-mail: t.staskiewicz@sj-legal.pl

tel. +48 606 300 713

Radca Prawny Tomasz Staśkiewicz

Partner w Kancelarii Staśkiewicz Janczarek Adwokaci i Radcowie Prawni

Tło

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

W naszej Kancelarii rozumiemy, że każda sytuacja prawna jest wyjątkowa. Dlatego nasza misja polega na dostarczaniu spersonalizowanych rozwiązań prawnych, które spełniają Twoje indywidualne potrzeby i cele. Nasz zespół doświadczonych prawników posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne doświadczenie, które umożliwiają nam skuteczne reprezentowanie naszych klientów w różnorodnych sprawach prawnych.

Skontaktuj się z nami