Nasza Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji zamówienia.

Do naszych usług prawnych należy m.in.:

 • analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego przy jednoczesnym
  wskazaniu ryzyk związanych z proponowanymi zapisami
 • pomoc w przygotowaniu wniosków i ofert oraz sporządzenie strategii działania w celu
  pozyskania zamówienia
 • kompleksowa obsługa procedury odwoławczej
 • sporządzanie wniosków, pism, wyjaśnień, uzupełnień składanych na wezwanie
  zamawiającego
 • udział w negocjacjach
 • sporządzanie projektów umów z podwykonawcami oraz umów z konsorcjum
 • dobór trybu i warunków udzielenia zamówienia w celu ochrony przed
  konsekwencjami nieuprawnionego wyboru trybu niekonkurencyjnego, a przy tym
  umożliwienie osiągniecia postawionego celu
 • kompleksowa pomoc w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
  publicznego w tym pomoc przy sporządzaniu ogłoszenia, specyfikacji istotnych
  warunków zamówienia oraz umowy
 • pomoc przy badaniu i ocenie ofert