Kancelaria Staśkiewicz & Janczarek

Prawidłowa procedura udzielenia absolutorium członków organów spółki

Piotr Janczarek ,

Nastał czas odbywania zwyczajnych zgromadzeń wspólników oraz zwyczajnych walnych zgromadzeń. Obligatoryjnym elementem porządku obrad jest podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutoriów członkom organów spółek. W toku tej procedury dochodzi jednak do poważnych uchybień.

Co zrobić, aby ich uniknąć?

Procedury głosowania i udzielania absolutorium w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Najlepiej skrupulatnie analizować przepisy prawa i stosować najprostsze rozwiązania. Poniższe uwagi dotyczą spółek z ograniczoną odpowiedzialnościąale w przeważającej mierze mają zastosowanie również do spółek akcyjnych.

Po pierwsze, głosowanie odbywa się zawsze w przedmiocie udzielenia absolutorium. W przypadku, gdy uchwała nie uzyskuje wymaganej większości nie należy głosować uchwały w przedmiocie odmowy udzielenia absolutorium. Skutek ten następuje z chwilą, gdy nie zostaje przyjęta uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium.

Po drugie, należy pamiętać, że głosowanie jest tajne. Nie ma możliwości wyłączenia tajności głosowania. Wyjątkiem są spółki jednoosobowe, gdzie głosowanie tajne jest niecelowe.

Po trzecie, wspólnicy będący członkami organów spółki nie mogą brać udziału w głosowaniu w przedmiocie udzielenia sobie absolutorium, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innego wspólnika.

Kancelaria prawna i adwokacka Staśkiewicz i Janczarek Bydgoszcz Warszawa

Po czwarte, pełnomocnikiem nie może być pracownik spółki, ani jej członek zarządu.

Po piąte, zgromadzenie wspólników udziela absolutorium poszczególnym członkom organów. Z tego względu celowe jest głosowanie w przedmiocie absolutorium co do każdego członka organu osobno. Eliminuje to wszelkie wątpliwości proceduralne, jak np. sposób określania ilości głosów za, przeciw i wstrzymujących w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organu. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z treścią art. 248 § 2 ksh, wskazuje się liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą. Ewidentnie treść tego przepisu wskazuje na konieczność obejmowania odrębnymi uchwałami każdego głosowania.

Po szóste należy pamiętać, aby protokół i uchwały (jeżeli nie są zawarte w protokole) zostały podpisane przez przewodniczącego zgromadzenia wspólników oraz osobę sporządzającą protokół.

 

Adwokat

Piotr Janczarek

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z nami

Specjalizujemy się między innymi w sprawach rozwodowychpodziału majątkukredytów frankowych i w sprawach z zakresu prawa budowlanego.

Pomożemy rozwiązać każdy napotkany problem.

Tło

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

W naszej Kancelarii rozumiemy, że każda sytuacja prawna jest wyjątkowa. Dlatego nasza misja polega na dostarczaniu spersonalizowanych rozwiązań prawnych, które spełniają Twoje indywidualne potrzeby i cele. Nasz zespół doświadczonych prawników posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne doświadczenie, które umożliwiają nam skuteczne reprezentowanie naszych klientów w różnorodnych sprawach prawnych.

Skontaktuj się z nami