Kancelaria Staśkiewicz & Janczarek

Kto nie może pełnić funkcji członka organów spółki

Piotr Janczarek ,

Ograniczenia dotyczące piastowania funkcji w organach spółki lub likwidatora po zmianach w polskiej ustawie

W polskiej ustawie przyjęto, że piastunem funkcji w organach spółki lub likwidatorem może być zasadniczo każdy. Do ustawy kodeks spółek handlowych wprowadzono jedynie wyjątki od tej zasady.

W konsekwencji nie może być członkiem organu spółki lub jej likwidatorem osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. Dalszym ograniczeniem dla możliwości pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub wyboru na likwidatora spółki jest skazanie za określone przestępstwa tj. na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (art. od 265-315 k.k.) oraz art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h. Wprawdzie w katalogu przestępstw objętych zakazem figuruje również zakaz wynikający z art. 585 k.s.h., ale aktualnie przepis ten został uchylony. Przestępstwo to jest zaś uregulowane w art. 296 § 1a k.k.

Drugie z ograniczeń wywoływało trudności natury praktycznej, natomiast po nowelizacji ww. przepisu w 2018 r. problemy te zostały rozwiązane.

Kancelaria prawna i adwokacka Staśkiewicz i Janczarek Bydgoszcz Warszawa

Zakaz pełnienia funkcji w spółce po skazaniu - warunki, złagodzenie i możliwość zwolnienia

Aktualnie zakaz uniemożliwia pełnienie funkcji osobom, które zostały prawomocnie skazane za ww. przestępstwa przez 5 lat uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. Zatarcie skazania, przed upływem 5 lat od daty uprawomocnienia wyroku, ma miejsce najczęściej w przypadku skazania na grzywnę lub karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Złagodzeniem zakazu, o którym mowa powyżej, jest możliwość złożenia wniosku o zwolnienie osoby skazanej z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Możliwość ta nie dotyczy jednak przestępstw popełnionych umyślnie. Ponadto, możliwość do wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z zakazu lub skrócenia okresu jego trwania jest ograniczona terminem, który wynosi 3 miesiące od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego.

Tło

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

W naszej Kancelarii rozumiemy, że każda sytuacja prawna jest wyjątkowa. Dlatego nasza misja polega na dostarczaniu spersonalizowanych rozwiązań prawnych, które spełniają Twoje indywidualne potrzeby i cele. Nasz zespół doświadczonych prawników posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne doświadczenie, które umożliwiają nam skuteczne reprezentowanie naszych klientów w różnorodnych sprawach prawnych.

Skontaktuj się z nami