Czy przedsiębiorca też ma szansę na unieważnienie umowy kredytu „frankowego”?

Frank szwajcarski kredyt frankowy

Najczęściej do naszej Kancelarii zwracają się osoby fizyczne, które kredyt „frankowy” zaciągnęły, by zrealizować marzenie o własnym M.

Jednak w latach 2006-2010 kredyty powiązane z walutą szwajcarską zaciągali nie tylko konsumenci, lecz także przedsiębiorcy – najczęściej (choć nie tylko) prowadzący indywidualną działalność gospodarczą.

Czy oni również mogą wygrać walkę z bankiem?

W sądach coraz więcej spraw przeciwko bankom o kredyty „frankowe” wytaczają również przedsiębiorcy. Pojawia się także sprzyjające przedsiębiorcom orzecznictwo.

Tu kwestia jest nieco trudniejsza, bowiem przedsiębiorca nie może powoływać się na abuzywne klauzule umowne (art. 3851 k.c. dotyczy przewiduje ochronę wyłącznie konsumentów). Istnieją jednak inne postanowienia w umowach kredytowych, które sprawiają, że sąd winien uznać taką umowę za nieważną.

Często zapisy umowy skonstruowane są tak, że dochodzi do sprzeczności umowy z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa, do przekroczenia granic swobody umów czy sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

„Odstraszaczem” przed wytoczeniem powództwa przeciwko bankowi mogą być dla przedsiębiorców również koszty sądowe. Opłata sądowa wynosi bowiem 5% od wysokości żądanej kwoty. Warto więc rozważyć, czy korzystniejszym rozwiązaniem dla kredytobiorcy – przedsiębiorcy będzie złożenie pozwu o stwierdzenie nieważności umowy, czy może o jej odfrankowienie.

Każda umowa frankowa jest inna, dlatego najlepiej poddać ją analizie doświadczonego prawnika, który oceni, czy występują w niej niedozwolone postanowienia umowne, a także czy korzystniejszym rozwiązaniem będzie dla Ciebie powództwo o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, czy też o „odfrankowienie” kredytu.

Oferujemy analizę umowy kredytowej, a także kompleksową pomoc prawną dla osób, które zaciągnęły kredyt powiązany z walutą szwajcarską, w tym także dla przedsiębiorców.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku do banku o wydanie odpowiedniej dokumentacji, wezwaniem banku do polubownego rozwiązania sporu, a także skonstruowaniem i wniesieniem pozwu w imieniu kredytobiorcy.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie.

Zachęcamy do kontaktu i przesłania swojej umowy kredytowej do analizy na adres: kancelaria@sj-legal.pl

Zobacz również